Blog

Scottish family recipe

I chose to make porridge, what is more Scottish than that? many families over the centuries have been having porridge as a start to the day, all you need is

 • 50g porridge oats
 • 350ml milk
   or water, or a mixture of the two

 

you can make porridge two ways, over the hob or microwave, personally I have done both but I chose to do it over the hob this time, all you need to do is : Put the oats in a saucepan, pour in the milk or water and sprinkle in a pinch of salt. Bring to the boil and simmer for 4-5 minutes, stirring from time to time and watching carefully that it doesn’t stick to the bottom of the pan.

Taghadh mi brochan airson an post seo air sgaths gu bheil e simplidh is faodaidh teaghlach sam bith a’ dheanamh, is nuair a tha e deiseil faodaidh tu cuir rud sam bith air an brochan airson blas faighinn, mar; siùcar, mil, rudan mar sin, chuir mise ‘Nutella’ air an brochan seo.

 

 

 

Gingerbread Cake Recipe

The recipe I made was gingerbread cake. Although I’m not sure if it’s a predominantly Scottish food as I’m sure it’s eaten in other places as well, it is very popular here in Scotland. We make it every so often in our house to eat as a snack with a cup of tea, more so in the winter months, but it can be eaten all year round. We have quite a few different recipes for gingerbread cake but the one I made today is an old family one that was passed on to us from my Granny.

Airson mo reasabaidh, rinn mi ceic dinnsear. ‘S e seo mòr-chòrdte ann an Alba gu h-àraidh nuair a ithe le cupa tì. Ann mo theaghlach sinn ga dhèanamh gu math tric. Tha an reasabaidh mi tha air a chleachdadh an seann teaghlach reasabaidh a chaidh seachad air a chur thugainn bho mo sheanmhair.

This slideshow requires JavaScript.

 

Cullen Skink Soup Recipe

 

18516447_693449747529012_648355529_o Cullen Skink is an everyday thick soup with smoked haddock, potato, onions and leek commonly served in Scotland. The soup originates from Cullen, a fishing town on the east coast. Skink was originally a type of soup made from beef however, in the 1890’s the people of Cullen were going through some food shortages and decided to make the soup using smoked haddock instead – which the fishermen could get easily.

‘S e brot làitheal a th’ann an Cullen Skink air a dheanamh le adag smocte, buntàta, uinneanan agus leigeas. The an brot a’tighinn á Cullen, baile iasgaidh ann an Alba. Rinn mi a’bhrot seo comhla ri m’athair – leis a reasabaidh aige fhèin.

Ingredients:

 • 1 leek (leigeas)
 • Some small potatoes (buntàta)
 • 1 small onion (uinnean)
 • One heaped teaspoon cornflour (with water)
 • 1 smoked haddock (adag smocte)
 • 15ml double cream (uachdar-bainne)
 • 3/4 pink of milk (bainne)
 • 30g butter (ìm)
 • 1/4 lemon squeezed (liomaid)
 • Salt & Pepper (to flavour) – (salann & piobar)

Step One:

Prep the vegetables by finely chopping the onion, roughly chopping the leek and chopping the potatoes in small cubes.  18472625_693449757529011_2093754072_o

 

 

 

 

Step Two: 

Put the butter into a pan and leave it to melt on medium heat. Next, add the onions and give them a quick stirr before adding the leeks. By stirring, make sure that the leeks are covered in butter and then drop the heat to low. Now put the potatoes on top of the leaks, put a lid on the pan and leave it all to steam for about 25 minutes – checking every 5 minutes. 18516726_693449780862342_834921903_o

 

 

 

 

Step Three:

Meanwhile, place another pan on low heat with the milk. Then, add the skinned and boned smoked haddock into the pan and leave it to slowly warm through, until the fish is cooked. Then remove it from the heat.

18493197_693449750862345_1470236976_o

 

 

 

 

 

Step Four: 

When the potatoes are cooked, sieve the milk into the mixture – putting the fish aside onto a plate. Stir the mixture together and add the cornflour (that has been mixed with water to make a loose paste) and stir continuously until the soup begins to thicken. Add some salt & pepper to flavour. 18472602_693449754195678_1771183750_o

 

 

 

 

 

 

Step Five: 

Break up the fish into smaller pieces and allow it to heat up in the soup. Finish by adding the cream and a squeeze of lemon juice and leave the soup to warm through – don’t stir it too much and don’t let it boil.

18516451_693449777529009_259536628_o

Step Six:
Serve the soup with some chives sprinkled on top and some bread and you’re done! Seo an reasabaidh deiseil!

18516447_693449747529012_648355529_o

Agallamh comhla ri Shona Cormack // Summary

Airson an agallamh seo, bruidhinn mi chomhla ri mo thidsear Gaidhlig, Shona Cormack. Rugadh i ainn an 1965 ann an Inbhir Nis agus dh’fhas i suas ann an Dun Bheagan air an t-Eilean Sgitheanach.

Dh’inns i dhomh gu romh a choimhearsnach aice gu math faisg nuair a bha i fás agus bha a mhor-chuid den teaghlach aice a fuireach mun cuairt. Bu thoil dhi a bhidh dannsa agus a seinn aig ceilidhean comhla ri na chairdean aice. Chan eil i faireachdainn gu bheil a choimhearsnach cho fhaisg a-nis ge-ta.

Dh’fhas i suas leis a Ghaidhlig agus bha i ghabhal phairt anns a mhod a h-uile bliadhne. Fhathast, bhidh i bruidhinn Gaidhlig comhla ri a theaghlach aice agus a dol dhan mod comhla ri ‘ad.

Dh’inns i dhomh gu bheil i smaoineachadh gu bheil eachdraidh cudromach ris a chultair anns an t-Eilean Sgitheanach. Tha i faireachdainn gum bu choir an eachdraidh ionadail a bhi an teagasg dhan clann anns a choimhearsnachd.

Mar tidsear Gaidhlig, tha i airson s’gum bi na luchd-ionnsaigh aice a faireachdainn mar phairt dhen a chultair aca agus a faicinn de cho cudromach sa tha e. “If they don’t know where they came from, they won’t know where they’re going”

Charlotte: Ina Pheutan, Interview Summary

Bhruidhinn mise ri no nàbaidh, Ina Pheutan, à ceann a-tuatha an Eilein Sgitheanaich. Tha Ina a ‘ streap ri 100 bliadhna a dh’aois. Is e boireannach iogantach a th’innte! Tha milleanan de sgeulachdan is seanchas aice mu dheidhinn a beatha. Tha i glè dheònach na sgeulachdan aice innse dhomhsa agus tha sin a’ togail mo chridhe.
Bidh Ina ag innse dhomh cò ris a bha e coltach a bhith fàs suas anns a’ choimhearsnachd bliadhnaichean mòr air ais. Tha mo fortunnach gu bheil Ina ag innse dhomh mu na cuimhneachain aice. Tha e iongantach mar a tha i cuimhneachadh air a h-uile càil – beag is mòr — mu dheidhinn a h-òige.
Tha spèis aig Ina dha na nàbaidhean aice. Chòrdadh e rithe nam biodynamic daoine a ‘ bruidhinn barrachd ri chèile. Tha comhairle aig Ina son daoine òg. Tha i airson gum bi sinn laghach ri càch a’ chèile, deònach taic a thoirt seachad, agus daonnan a’ toirt spèis do ar nàbaidhean.
The person I chose for my interview was Ina Beaton from North Skye. Ina is an amazing inspiration to me. The lady is in her hundredth year and has a Big Birthday coming up soon. She has millions of stories to share about her life experiences and what it was like to grow up in her community. Here, she shares her memories with me and it is incredible how she remembers every little bit of her younger life. She is such an inspiration to me because she has such a positive attitude to life. She respects people and she loves where she lives. She is very caring towards her community and she finds it a shame how people don’t communicate as well as they used to, but she gives very positive advise to be caring, loving and willing towards others and to always respect your community.

Mo Athair anns a Gaidhlig

Madainn mhath/feasgar math! 
Airson am blog seo, thaghadh mi m’athair air sgàths gur ann às an Eilean Sgitheanach a tha e fhèin.  Rugadh is a thogadh e ann am Port Rìgh, le athair is a mhàthair.  Tha bràthair agus dà  phiuthar aige. Tha m’athair a’ canail gu bheil an coimhearsnachd againn air atharrachadh, air sgàths gu bheil a h-uile ginealach diofraichte.
 
Nuair a bha m’athair fhèin na b’ òige, bhiodh cèilidhean a’ tachairt san taigh aige le ceòl is tòrr charaidean, ach chan eil sin a’ tachairt san latha an-diugh. Tha e smaoineachadh gu bheil na fèisean againn san latha an-diugh math gu leòr. Tha iad a’ ciallachadh gu bheil na daoine tighinn còmhla ri chèile anns na  beathannan thrang  againn  agus is e cothrom math sòisealta a tha annta cuideachd. 🙂

Interview Summary

Bhruidhinn mi ri mo nàbaidh Moireach Caimbeul.  Rugadh e ann an Aoineart agus chuir e seachad a’ mhòr-chuid de a bheatha ann am Port nan Long, ann an sgìre Mhinginis, san Eilean Sgitheanach ann an Alba.  Bhruidhinn Moireach air mar a tha na prìomh eadar-dhealachaidhean anns a’ choimhearsnachd a-nis rim faicinn a thaobh an cànain agus dòigh-beatha nan daoine.  Nuair a bha esan òg, bha a h-uile duine bruidhinn Gàidhlig, ach an-diugh is e a’ Bheurla a bhruidhneas iad.

Ach tha cuid de rudan fhathast an aon rud mar na Geamaichean Gàidhealach a bhios a’ gabhail àite/gan cumail ann am baile Phort Rìgh gach samhradh mar a bhà nuair a bha Moireach òg.

Tha Moireach cuideachd a’ bruidhinn air cho cudromach ‘s a tha e a bhith sgaoileadh fiosrachaidh.   Chòrdadh e ris nam bruidneadh sean ri òg agus nam biodh daoine eòlach air seann chleachdaidhean agus dualchas an eilein aca fhèin.

I spoke to my neighbour Murray Campbell. He was born in Eynort and spent the majority of his life in Portnalong, in the Minginish area of the Isle of Skye in Scotland. Murray spoke about how the main differences in the community now are the language in everyday use, and the lifestyle of the people. Rather than everyone speaking Gaelic, everyone now speaks English.

However some things are still the same.  The Highland Games still take place in Portree as they did when Murray was young. He also spoke about the importance of sharing knowledge and experience by passing on traditions from the old to the young.

My Neighbour Effie McLeod/Effie NicLeoid mo nàbaidh

20170406_200450.jpg

Airson an agalamh agam chaidh mi chun an nabaidh agam, Effie nicleoid. Bith Effie ruidh am buth anns a bhaile agus le seo tha i gu math an sàs anns an coimhearsnachd. Anns an agalamh dh’inns i dhomh ciamar a bha an coimhearsnachd nuair a bha i fhein fàs suas, ciamar a tha an coimhearsnachd air atharrachadh tharais na bliadhnaichean agus cho cudromach a tha am pairt aig an taigh tasgaidh ann a bhidh cumail an cultar beo. Bha mi smaonaicheadh gun robh e uabhasach intinneach a bhi ag ionnsachadh barrachd my dheidhinn an coimhearsnachd.//For my interview I went to my neighbour Effie McLeod. Effie runs the local shop through which she is very involved with the community. In the interview she tells me about what the community was like while growing up, how the community has changed over the years and how much of an important part the museum plays in keeping the culture alive. I found it fascinating learning more about the community!

Could you pleas introduce yourself – Where were you born and where did you grow up?/An urrainn dhut innseadh dhuinn co thunnad (caite an do rugadh thu agus caite an do chaidh thu a thogail)

My name is Effie Macleod I was jborn on the Isle of Harris and that is where I was brought up.

Could you please describe the community and what it was like when you were growing up?//An urrainn dhut innseadh dhomh mu dheidhinn an coimhearsnachd agus ciamar a bha e coltach far an robh thu fàs suas?

It was a very close-knit community everyone helped each other all the time, if you were cutting the peat or if you werent as well off as others or if you didn’t have a big family who could help you on the croft, everybody in the community would come and help. It was a very happy environment. Everybody was always out in the fresh air and helping others and working on th croft.

How has it changed or has it stayed the same?/ Ciamar a tha air atharrachadh neo a bheil e an aon rud?

Well it hasn’t stayed the same unfortunately it has changed in many ways, people don’t work the crofts now like they used to. A few people have become crofters but they don’t live off our ancestors did. The climate has changed which maybe doesn’t enable you to grow your own crops because now we ger a lot more rain. But I like to think that where we live here in Staffin the people are very nice and helpful

Are there any community traditions that you are part of?/a bheil tachartasan neo cuir seachadan traditiona ann a bheil thu gabhail pairt ann?

Well no not really, I am as you know working in the localendar shop. I am very much involved there and I try to help as much as I can with fund-raising if anything is going on. But I don’t have much time to take part in many events myself. If anyone was organising a family ceilidh or that I am always there to help them.

What advice would you give the younger generation about preserving the community’s traditions and way of life?/De biodhadh to ag radh ri na linntean ri teachd mu dheidhinn cumail na tachartasan traditionta and an doigh beatha aig an coimhearsnachd beo?

Well I would just advise them to take a leaf out of there forefathers book and try and keep up traditions and work the crofts as best they can. To help each other. It is very important that we help, help your neighbours and anybody in the community that needs it.

What would you say the role of the museum in the community is?De bhiodh tu gradh mu dheidhinn am pairt a bhios an taigh tasgaidh a gabhail anns an coimhearsnachd?

The role of the museum in the community is vet important amongst locals and visitors, the visitors just love the history of the place and they always want to know about it. They are very intrigued when they hear you speaking our own language gaelic. You could be bleathering to somebody in the shop in gaelic and the visitors say ‘we just love listening to that’. Anything to do with island life the visitors love and they come here to experience it and to see people working the croft. They come here expecting to see a lot more than they do see. The museum shows them how the land used to be worked , so the museum is very important for that.

Interview with Shona Cormack

For this blog post I spoke with my Gaelic teacher from school, Shona Cormack. She grew up in Dunvegan, a small village on Skye. She spoke about what it was like growing up in her community, the different festivals and traditions there were while she was growing up and about museums on Skye and what role they have.

Airson an blog seo bruidhinn mi comhla ri mo thidsear Gaidhlig bho’n sgoil, Shona Cormack. Dh’fhas i suas ann an Dun Bheagan, baile beag air an t-Eilean Sgitheanach. Bhruidhinn i mu a choimhearsnachd aice, mu dhiofar feisean traidiseanta a bha ann nuair a bha i nas oige agus mu dheidhinn taighean-tasgaidh agus de cho cudromachd sa tha iad.

*Photo to come*

Introduce yourself (where were you born? where did you grow up?)

“I was born in Inverness in 1965 and I grew up in Dunvegan in the Isle of Skye. For the first 9 years, I lived in Uiginish, a little township on the opposite side of the loch from Dunvegan and from then on in the village itself.”

Describe what it was like in your community when you were growing up. Has it changed? Or is it the same?

“Dunvegan was a very busy and close-knit community – I had a lot of my extended family living in the same area – aunts, uncles, cousins etc. When I was young, there was a lot going on in Dunvegan – Brownies, Youth Club, films, Halloween Parties, Drama, Badminton, cèilidhs etc. As a child, I sang and danced at a lot of cèilidhs and as a teenager, I went to cèilidhs in Dunvegan Hotel every night except Sunday in the summer holidays. They were free and my friends and I taught the boys in Dunvegan to dance and they came with us to all the cèilidhs. We also enjoyed teaching the dances to tourists and people came back every year to spend holidays in Dunvegan. I don’t live in Dunvegan any more but I still think of myself as a ‘Dunvegan girl’! I don’t think it is such a close-knit community now and it no longer seems to be a centre for traditional music. That makes me sad as I feel I had the happiest upbringing I could ever have had there and it gave me a lifelong interest in traditional music. The community still seems to rally round in difficult times – eg when someone in the community is ill or needs support but it isn’t as lively a community as it once was and there aren’t the same number of events in the village or opportunities for people to get together.”

Tell me about a community tradition or festival you were part of. Are you still part of it? What do you think the future of this community tradition or festival will be?

“My mother and all her family were native speakers of Gaelic and it was important to my mother that we speak Gaelic even though my father was from Glasgow and didn’t speak it. My first primary teacher was also passionate about Gaelic and although we didn’t have Gaelic-medium education, we were encouraged to speak  read, write, sing and recite in Gaelic. I started going to local Mods when I was five and carried on singing at them until I was in my twenties. (The Mod is a Gaelic festival of song, poetry, music and drama and Mods take place at local and national level). This, and the fact that my father was an accordionist who played at most of the local dances, instilled in me a real interest in traditional music and I still go to the local and National Mod with my family every year. My husband and I encouraged our three children to appreciate their culture and they too are very committed to Gaelic and to traditional music and have attended the Mod every year since they were born. This makes me very proud as I feel we didn’t force this on them – they just automatically felt drawn to the music and culture that surrounded them in the house and in school. I hope in the years to come that their children will have access to Gaelic, Gaelic music and song and Gaelic-medium education.”

What role do you think museums have in communities?

“I think history is important to a culture and, as a high school teacher of Gaelic, I regularly tell my pupils that if they don’t know where they came from, they won’t know where they’re going. Museums are not particularly common in Skye, but I think there is a sense of history surrounding us – placenames, battle sites, ancient ruins of castles, peat cutting, old songs and stories, war memorials etc. There are some interesting museums in Skye – Giant MacAskill in Dunvegan, the Museum of Highland Life where you can experience life in a blackhouse and the Ceumannan museum in Trotternish where you can go right back to when dinosaurs roamed Skye. I feel that local history and local culture should be taught to all children living in the community. I think Portree, the main village in Skye, lacks a museum facility where tourists and locals would be able to learn more about Skye’s past, though the Dualchas Archive Centre in the Elgin Hostel does a good job of providing interesting exhibitions.”

What advice would you give to young people about preserving traditions and the community’s way of life?

“As a Gaelic teacher and the mother of 3 young people, I have spent a good part of my life encouraging young people to access the language and culture surrounding them. I don’t want to ‘make’ them learn, I want them to want to be a part of it and to see the relevance and appreciate what they have and what they might lose if they don’t feel involved. The young people are tomorrow’s community and I think it is vital that they are given the opportunity to speak the language and feel a part of the community. The most obvious way for them to do this would be to continue to use their Gaelic when they leave school, whether formally or informally, and to pass their interest and the language itself on to their children. Research has shown that Gaelic-medium education produces excellent results both academically and socially and I would urge young parents to consider Gaelic- medium education for their children for a huge variety of reasons. I would encourage the young people of Skye to have the confidence and the desire not to forget where they came from wherever they go in the world and I hope that there may be opportunities for them to stay or to return to the island once they have experienced life elsewhere. The new Gaelic school in Portree might prove to be a real focal point for Gaelic language and culture in the future and I hope that the indigenous culture continues to feature strongly in the lives of the young people of Skye.”

mo athair / my dad

*I don’t have a photo of my dad, he didn’t want me to take one of him*

Taghadh me mo athair airson an blog seo, air sgaths gu bheil e bho Port Righ, is s’e  daoine innteannach a th’ann. Tha mi an dochas gu bheil an cultair again a dol air adhart airson bliadhnaichean ri tighinn. untitled

my dad, Brian Shinnie, was brought up in Portree in a house with 3 other siblings, he said when he was younger the community was brilliant and awesome and that his mum and dad brought them up brilliantly, as he has grown up he is still happy with the community and in his eyes hasn’t changed within his generation. but with the younger generations it has changed. Generation to generation it has changed. when he was young his mum and dad would have house ceilidhs with friends and music “t-uachdair stuff.” ceilidhs used to be in a house not like now how they are all in community centres etc. Dad and his siblings used to squeeze and hide underneath the coach listening to adult conversations, he said it was great fun. these type of get togethers don’t really happen anymore, however the festivals now like SkyeLive etc are still just as good. He thinks that museums play a brilliant role in communities in his opinion. dad’s piece of advice to the young is “stay off drugs, no alcohol go to uni” – quote of the day. dad thinks to keep our traditions going to be involved with them and no matter what try to stick to them. Culture is where our hearts lay.